Tứ Phủ Thánh Mẫu

Những ngày Tiệc trong Đạo Mẫu Tứ Phủ

Trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ các ngày tiệc chính là các ngày lễ tiết hầu các Tiên Thánh rất phong phú và đa dạng.

6065

Ngoài các dịp quan trọng trong năm như dịp hầu Thượng Nguyên (Tháng Giêng), hầu vào hè (tháng Tư), hầu ra hè (tháng Bảy) hay hầu Tất niên (tháng Chạp) dân gian thường tế lễ để cầu mong an khang, thái bình, cầu mát, tránh dịch bệnh thì vào những dịp Đản Nhật và Hóa Nhật của các vị Tiên, Thánh, người dân các nơi cũng tổ chức tiệc lễ với mục đích cung chúc Thánh thọ vô cương và cầu bình an cho gia đình, quốc gia, cộng đồng.

Những ngày Tiệc trong Đạo Mẫu Tứ Phủ
Những ngày Tiệc quan trọng của Tứ Phủ Công Đồng

Dưới đây là danh sách các ngày tiệc tiêu biểu của Tứ phủ công đồng được sắp xếp theo thời gian các tháng (Âm lịch) như sau:

Ngày Tiệc tháng Giêng

Ngày 6 tháng 1 Tiệc Cô Đôi Thượng Ngàn
Ngày 9 tháng 1 Tiệc Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế
Tiệc Cửu Thiên Huyền Nữ Công Chúa
Ngày 10 tháng 1 Tiệc Quan Hoàng Tám (Quan Hoàng Bát – Tướng quân Nùng Chí Cao)
Tiệc Quan Lớn Đệ Nhất
Ngày 12 tháng 1 Tiệc Trần Triều Đệ Nhất Vương Cô Quyên Thanh Công Chúa
Ngày 15 tháng 1 Đại lễ Thượng Nguyên
Tiệc Tản Viên Sơn Thánh
Ngày 17 tháng 1 Tiệc cô bé Tân An
Ngày 20 tháng 1 Ngày nhà Trần ra quân
Ngày 19 đến 21 tháng 1 Tiệc Tứ Vị Vua Bà
Ngày 25 tháng 1 Hội đồng đại lễ nhà Trần

Ngày Tiệc tháng hai

Ngày Mão Đầu Tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Đền Mẫu Đông Cuông)
Ngày 2 tháng 2 Tiệc Mẫu Tam Cờ
Ngày 3 tháng 2 Tiệc Hưng Nhượng Đại Vương (Tướng quân Trần Quốc Tảng)
Ngày 6 tháng 2 Tiệc Tứ vị Vua Bà Đền Cờn Môn
Ngày 10 tháng 2 Tiệc Vương Dưỡng Nữ Thủy Tiên công chúa Phạm Điện Súy
Ngày 12 tháng 2 Tiệc Mẫu Tuyên Quang (Tam Cờ; Núi Dùm; Y La; Cảnh Xanh Linh Từ…)
Ngày 14 tháng 2 Tiệc Quan lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh
Ngày 15 đến 16 tháng 2 Tiệc Chúa Nguyệt Hồ
Ngày 17 tháng 2 Tiệc Cậu Đệ Nhất
Ngày 20 tháng 2 Tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Lê Mai Đại Vương; Sơn Trang công chúa)
Ngày 21 tháng 2 (có nơi 24 tháng 2) Tiệc Mẫu Sòng Sơn
Ngày 28 tháng 2 (có nơi 22 tháng 4) Tiệc Quan Hoàng Lục (An Biên Đại tướng quân)

Ngày Tiệc tháng ba

Ngày 2 tháng 3 Tiệc Cô Bé Cửa Suốt
Ngày 3 tháng 3 Tiệc Mẫu Liễu Hạnh (Tiệc Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên)
Ngày 6 tháng 3 Tiệc Vương tử Đệ Nhị Trần triều Hưng Hiến Đại Vương
Ngày 7 tháng 3 Tiệc Cậu Bé Đồi Ngang (Cậu bé quận Đồi Ngang)
Ngày 14 tháng 3 Tiệc Chầu Đệ Tứ Khâm Sai
Ngày 17 tháng 3 Tiệc Chầu Bát Nàn (Chầu Tám; Chầu Bát – Đông Nhung Đại Tướng Quân)

Ngày Tiệc tháng tư

Các ngày trong tháng Đại Lễ Nhập Hạ
Ngày 1 tháng 4 Tiệc Vương Khảo Trần triều Thân vương An Sinh Vương

Truy Phong Khâm Minh Đại Vương

Ngày 12 tháng 4 (có nơi 1 tháng 4) Tiệc chúa Thác Bờ
Ngày 18 tháng 4 Tiệc Chầu Bà Đệ Tam Thoải Phủ
Ngày 19 tháng 4 Tiệc Quan Hoàng Lục Thanh Hà
Ngày 24 tháng 4 Tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Nhất Hưng Vũ Đại Vương
Tiệc Quan lớn Đệ Tứ Khâm Sai

Ngày Tiệc tháng năm

Ngày 5 tháng 5 Tiệc Trần Triều Đệ Nhị Vương Cô Đại Hoàng Công Chúa Chính Cung
Ngày 7 tháng 5 Tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Tứ Hưng Trí Đại Vương
Ngày 10 tháng 5 Tiệc Chầu Lục (Đền Chín Tư Hữu Lũng)
Tiệc Chúa Đệ Nhất Tây Thiên
Tiệc Cô Sáu Sơn Trang (Cô Sáu Lục Cung)
Ngày 20 tháng 5 Tiệc Chầu Năm Suối Lân (Cô Năm Suối Lân)
Ngày 25 tháng 5 Tiệc Quan Lớn Tuần Tranh

Ngày Tiệc tháng sáu

Ngày 1 tháng 6 Tiệc Trần Triều Vương Phụ An Sinh (Vương Phi Truy Phong Thiện Đạo Quốc Mẫu)
Ngày 10 tháng 6 Tiệc Mẫu Đệ Tam (Mẫu Thoải – Đền Mẫu Hàn Sơn)
Ngày 12 tháng 6 Tiệc Mẫu Thác Đền Hàn
Tiệc Cô Bơ Bông (Cô Ba Thoải cung)
Ngày 16 tháng 6 Tiệc Chúa Năm Phương
Ngày 24 tháng 6 Tiệc Quan Lớn Đệ Tam (Thủy Quốc Bơ Phủ Vương Quan Lảnh Giang Xích Đằng)
Tiệc Cô Bé Minh Lương
Ngày 26 tháng 6 Tiệc Quan Hoàng Bơ (Quan Hoàng Ba)
Tiệc Cô Tám Đồi Chè

Ngày Tiệc tháng bảy

Ngày 6 tháng 7 Tiệc cô Tư
Ngày 7 tháng 7 (hoặc 17 tháng 7) Tiệc Ông Hoàng Bảy Bảo Hà
Ngày 14 tháng 7 Tiệc Ông Hoàng Đôi (đền Bảo Hà)
Ngày 21 tháng 7 Tiệc Chầu Bảy Kim Giao + Tiệc Cô Bảy Kim Giao + Tiệc Cô Cả Núi Dùm

Ngày Tiệc tháng tám

Ngày 3 tháng 8 Tiệc Đản Nhật Trần Triều Vương Tử Đệ Nhị Hưng Hiến Đại Vương
Ngày 6 tháng 8 Tiệc Mẫu Đền Ghềnh (Ngọc Hân Công Chúa)
Ngày 10 tháng 8 Tiệc Quan Hoàng Lục An Biên
Ngày 15 tháng 8 Tiệc Chầu Bát Đông Nhung Đại Tướng Quân (Chầu Bảy Mỏ Bạch)
Ngày 20 tháng 8 Tiệc Trần Triều
Quốc Công Tiết Chế Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn
Ngày 21 tháng 8 Tiệc Mẫu Nhà Trần
Ngày 22 tháng 8 Tiệc Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình (Đền Đồng Bằng)
Tiệc Quan Lớn Thất Đào Tiên
Ngày 24 tháng 8 Tiệc Quan Lớn Đệ Nhất (tiệc đản nhật)

Ngày Tiệc tháng chín

Ngày 2 tháng 9 Tiệc Cô Bé Suối Ngang (Phố Vị Lạng Sơn)
Ngày 4 tháng 9 Tiệc Quốc Mẫu Âu Cơ
Ngày 9 tháng 9 Tiệc Cửu Trùng Thiên Cung Vương Mẫu
Tiệc Vương Nữ Nhân Tông Hoàng Hậu
Tiệc ông Chín Thượng
Tiệc Chầu Chín Cửu Tinh
Tiệc Cô Chín Sòng Sơn
Ngày 13 tháng 9 Tiệc Cô Đôi Cam Đường
Ngày 19 tháng 9 Tiệc Cô Chín Đền Sòng
Ngày 20 tháng 9 Tiệc Công Đồng Bắc Lệ
Tiệc Chầu Bé Bắc Lệ (Chầu Lục)
Ngày 28 tháng 9 Tiệc Vương Phi Thiên Thành Công Chúa Truy Phong Nguyên Từ Quốc Mẫu

Ngày Tiệc tháng mười

Ngày 10 tháng 10 Tiệc Ông Hoàng Mười Nghệ An

Ngày Tiệc tháng mười một

Ngày 1 tháng 11 (có nơi 10 tháng 11) Tiệc Phạm Ngũ Lão
Ngày 2 tháng 11 Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị (Quan Thanh Tra Giám Sát – Đền Đồi Ngang)
Tiệc Chầu Đệ Nhị
Ngày 6 tháng 11 Tiệc Đản Nhật Vua Cha Nhạc Phủ Tản Viên Sơn Thánh
Ngày 10 tháng 11 Tiệc Chầu Mười Mỏ Ba (Chầu Mười Đồng Mỏ)
Ngày 11 tháng 11 Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị (Đản nhật Quan Lớn Thanh Tra Giám Sát)

Ngày Tiệc tháng chạp

Ngày 1 đến 22 tháng 12 Đại Lễ Tất Niên
Ngày 10 tháng 12 Tiệc Trần Triều Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn còn gọi là Tiệc đản nhật Trần Triều Thân Vương Khâm Sai Tiết Chế Thiên Hạ Chư Quân Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công Nhân Võ Hưng Đạo Đại Vương Hiển Thánh Sắc Phong Thượng Thượng Đăng Tối Linh Thần
Tiệc Đức An phụ An Sinh Vương Trần Liễu
Ngày 20 tháng 12 Khánh tiệc Vương Cô Đệ Nhị
Ngày 25 tháng 12 Tiệc Chúa Đệ Tam Lâm Thao (Chúa Ót; Chúa Chữa)

4.31 ( 13 bình chọn )

Văn hóa tâm linh
https://vanhoatamlinh.com
Tìm hiểu về văn hóa tâm linh của người Việt từ xưa tới nay. Phong tục tập quán, tín ngưỡng (Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Đạo Mẫu).
Ý kiến bạn đọc (1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài cùng chuyên mục

Kết nối với chúng tôi

Có thể bạn quan tâm

Kinh Mẫu Thượng Thiên

30/05/2021 09:00 3173

Sự tích Cậu Bé Đồi Ngang

17/06/2021 09:00 3030

Chuyên mục

Bài viết mới
Xem thêm