Công giáo

Bí Tích Hôn Phối

1963

Bí Tích Hôn Phối là gì?

Là bí tích Chúa Giêsu đã lập để kết hợp một nam một nữ thành vợ chồng trước mặt Chúa và Hội Thánh và ban ơn đặt biệt để giúp họ sống chu toàn nghĩa vụ.

Chúa Giêsu lập bí tích Hôn Phối khi nào?

Từ thời nguyên thủy của Adam và Eva. Trong Tân Ước Chúa Giêsu đã chúc lành cho đôi tân hôn tại tiệc cưới Cana.

Mục đích của Hôn Phối là gì?

– Sinh sản và giáo dục con cái theo đạo Công Giáo.

– Trung thành, yêu thương và nâng đỡ nhau.

Bậc hôn nhân Công Giáo có tầm quan trọng nào?

– Tình yêu vợ chồng biểu hiệu tình yêu Chúa và Hội Thánh.

– Sinh sản con cái để thời phượng Chúa.

Dấu bí tích Hôn Phối là gì?

– Chất thể: người nam và người nữ.

– Mô thể: biểu lộ sự ưng thuận bằng lời nói, lời cam kết.

Chúa Giêsu dạy gì về bí tích Hôn Phối?

– Hợp nhất: phải giữ một vợ một chồng.

– Không được ly dị và phải sống hoà thuận với nhau cho đến chết.

Ai hành động nhân danh Chúa kitô trong bí tích Hôn Phối?

– Người nam và người nữ.

– Linh mục hay phó tế chỉ chứng kiến bí tích và chúc lành cho đôi tân hôn thôi.

Phải làm gì để lãnh bí tích Hôn Phối nên?

– Phải sạch tội trọng.

– Hiểu biết bổn phận của đời sống gia đình.

– Bằng lòng kết bạn với nhau theo nghi thức Giáo Hội.

Bí Tích Hôn Phối là gì?

Là bí tích Chúa Giêsu đã lập để kết hợp một nam một nữ thành vợ chồng trước mặt Chúa và Hội Thánh và ban ơn đặt biệt để giúp họ sống chu toàn nghĩa vụ.

Chúa Giêsu lập bí tích Hôn Phối khi nào?

Từ thời nguyên thủy của Adam và Eva. Trong Tân Ước Chúa Giêsu đã chúc lành cho đôi tân hôn tại tiệc cưới Cana.

Mục đích của Hôn Phối là gì?

– Sinh sản và giáo dục con cái theo đạo Công Giáo.

– Trung thành, yêu thương và nâng đỡ nhau.

Bậc hôn nhân Công Giáo có tầm quan trọng nào?

– Tình yêu vợ chồng biểu hiệu tình yêu Chúa và Hội Thánh.

– Sinh sản con cái để thời phượng Chúa.

Dấu bí tích Hôn Phối là gì?

– Chất thể: người nam và người nữ.

– Mô thể: biểu lộ sự ưng thuận bằng lời nói, lời cam kết.

Chúa Giêsu dạy gì về bí tích Hôn Phối?

– Hợp nhất: phải giữ một vợ một chồng.

– Không được ly dị và phải sống hoà thuận với nhau cho đến chết.

Ai hành động nhân danh Chúa kitô trong bí tích Hôn Phối?

– Người nam và người nữ.

– Linh mục hay phó tế chỉ chứng kiến bí tích và chúc lành cho đôi tân hôn thôi.

Phải làm gì để lãnh bí tích Hôn Phối nên?

– Phải sạch tội trọng.

– Hiểu biết bổn phận của đời sống gia đình.

– Bằng lòng kết bạn với nhau theo nghi thức Giáo Hội.

Công giáo

Bí Tích Truyền Chức Thánh

1445

Bí tích Truyền Chức Thánh là gì?

Là bí tích Chúa Giêsu đã lập để ban quyền Linh Mục cho những người chọn đặc biệt, ban ơn thánh để ăn ở xứng đáng, chu toàn chức vụ cứu rỗi loài người.

Chúa Giêsu lập bí tích Truyền Chức Thánh khi nào?

Trong bữa tiệc ly.

Trong bí tích Truyền Chức Thánh, Chúa Giêsu trao quyền gì cho các Linh Mục?

– Rao giảng Lời Chúa và chúc lành.

– Dâng Thánh Lễ.

– Ban các bí tích.

– Cai trị và phục vụ dân Chúa.

Tại sao Linh Mục không được lập gia đình?

– Noi gương Chúa Giêsu.

– Linh Mục của tất cả gia đình, không bị ràng buộc bởi ai, cứu vớt mọi linh hồn, phục vụ mọi người.

Bổn phận của người tín hữu đối với Linh Mục như thế nào?

– Cầu nguyện cho các Linh Mục.

– Tôn trọng, vâng lời các điều hợp với luật Chúa và Hội Thánh vì Ngài thay mặt Chúa.

– Cộng tác, đóng góp tinh thần và vật chất để xây dựng Nước Chúa.

Có mấy nghi lễ truyền chức?

Chức Phó Tế, chức linh Mục, và chức Giám Mục.

Ai ban bí tích Truyền Chức Thánh?

Ðức Giám Mục.

Ai được lãnh bí tích Truyền Chức Thánh?

Là người nam, độc thân, Công Giáo tốt, đã chuẩn bị bằng học hỏi, tự do, có ý muốn lãng nhận và được Ðức Giám Mục chấp thuận.

Dấu bí tích Truyền Chức Thánh là gì?

– Gồm việc đặt tay và lời cầu nguyện đặc biệt.

– Ðức Giám Mục đặt tay trên đầu người được lãnh chức – nói lên việc ban Chúa Thánh Thần cùng với quyền năng và ơn thánh của Người.

Công việc của Phó Tế là gì?

Các phó tế phục vụ dân bằng sự rửa tội, tuyên đọc và rao giảng Lời Chúa, cho rước lễ, làm phép cho các đôi tân hôn trong bí tích Hôn Phối.

Có máy loại Phó Tế?

Có hai loại phó tế. Những phó tế đang chuẩn bị lên chức linh mục. Họ chỉ là phó tế tạm thời. Ngoài ra còn có những phó tế vĩnh viễn. Họ là những người độc thân hoặc có gia đình, và là những phó tế suốt đời.

Bí tích Truyền Chức Thánh là gì?

Là bí tích Chúa Giêsu đã lập để ban quyền Linh Mục cho những người chọn đặc biệt, ban ơn thánh để ăn ở xứng đáng, chu toàn chức vụ cứu rỗi loài người.

Chúa Giêsu lập bí tích Truyền Chức Thánh khi nào?

Trong bữa tiệc ly.

Trong bí tích Truyền Chức Thánh, Chúa Giêsu trao quyền gì cho các Linh Mục?

– Rao giảng Lời Chúa và chúc lành.

– Dâng Thánh Lễ.

– Ban các bí tích.

– Cai trị và phục vụ dân Chúa.

Tại sao Linh Mục không được lập gia đình?

– Noi gương Chúa Giêsu.

– Linh Mục của tất cả gia đình, không bị ràng buộc bởi ai, cứu vớt mọi linh hồn, phục vụ mọi người.

Bổn phận của người tín hữu đối với Linh Mục như thế nào?

– Cầu nguyện cho các Linh Mục.

– Tôn trọng, vâng lời các điều hợp với luật Chúa và Hội Thánh vì Ngài thay mặt Chúa.

– Cộng tác, đóng góp tinh thần và vật chất để xây dựng Nước Chúa.

Có mấy nghi lễ truyền chức?

Chức Phó Tế, chức linh Mục, và chức Giám Mục.

Ai ban bí tích Truyền Chức Thánh?

Ðức Giám Mục.

Ai được lãnh bí tích Truyền Chức Thánh?

Là người nam, độc thân, Công Giáo tốt, đã chuẩn bị bằng học hỏi, tự do, có ý muốn lãng nhận và được Ðức Giám Mục chấp thuận.

Dấu bí tích Truyền Chức Thánh là gì?

– Gồm việc đặt tay và lời cầu nguyện đặc biệt.

– Ðức Giám Mục đặt tay trên đầu người được lãnh chức – nói lên việc ban Chúa Thánh Thần cùng với quyền năng và ơn thánh của Người.

Công việc của Phó Tế là gì?

Các phó tế phục vụ dân bằng sự rửa tội, tuyên đọc và rao giảng Lời Chúa, cho rước lễ, làm phép cho các đôi tân hôn trong bí tích Hôn Phối.

Có máy loại Phó Tế?

Có hai loại phó tế. Những phó tế đang chuẩn bị lên chức linh mục. Họ chỉ là phó tế tạm thời. Ngoài ra còn có những phó tế vĩnh viễn. Họ là những người độc thân hoặc có gia đình, và là những phó tế suốt đời.

Công giáo

Bí Tích Xức Dầu Thánh

1628

Bí tích Xức Dầu Thánh là gì?

Là bí tích do Chúa Giêsu đã lập để ban ơn nâng đờ sức mạnh phần hồn xác cho những người đang yếu liệt nặng vì lý do bệnh tật, thương tích hay tuổi già.

Ai có thể ban bí tích Xức Dầu Thánh?

Linh Mục và Ðức Giám Mục.

Mô thể của bí tích Xức Dầu Thánh là gì?

Lời đọc trong bí tích Xức Dầu Thánh có nghĩa là chúng ta xin Chúa ban sức mạnh, chữa lành và ban ơn thánh của Ngài.

Chất thể của bí tích Xức Dầu Thánh là gì?

Dầu thánh tượng trưng cho sự chữa lành phần hồn và phần xác. Xức dầu trên trán và tay bệnh nhân và đặt tay trên bệnh nhân.

Ai có thể nhận bí tích Xức Dầu Thánh?

Bất cứ ai đã được rửa tội, đang yếu liệt nặng hoặc vì bệnh tật, thương tích hay Tuổi già.

Chúa ban ơn gì cho người lãnh bí tích này?

– Ban sực mạnh cho linh hồn bệnh nhân bằng ơn thánh để chống các cám dỗ.

– Ban ơn nâng đỡ để chịu đựng đau đớn và ban ơn can đảm và an ủi trong giờ chết.

– Tha tội nhẹ.

– Tha cả tội trọng nếu bệnh nhân ước ao xưng tội nhưng không thể được.

– Phục hồi sức mạnh phần xác nếu điều đó có ích cho phần rỗi của bệnh nhân.

Những bí tích sau hết là gì?

Bí tích Giải Tội, Xức Dầu Thánh và Mình Thánh Chúa.

Trong bí tich Xức Dầu Thánh chúng ta được thông phần vào sự đau khổ với Chúa Kitô.

Bí tích Xức Dầu Thánh là gì?

Là bí tích do Chúa Giêsu đã lập để ban ơn nâng đờ sức mạnh phần hồn xác cho những người đang yếu liệt nặng vì lý do bệnh tật, thương tích hay tuổi già.

Ai có thể ban bí tích Xức Dầu Thánh?

Linh Mục và Ðức Giám Mục.

Mô thể của bí tích Xức Dầu Thánh là gì?

Lời đọc trong bí tích Xức Dầu Thánh có nghĩa là chúng ta xin Chúa ban sức mạnh, chữa lành và ban ơn thánh của Ngài.

Chất thể của bí tích Xức Dầu Thánh là gì?

Dầu thánh tượng trưng cho sự chữa lành phần hồn và phần xác. Xức dầu trên trán và tay bệnh nhân và đặt tay trên bệnh nhân.

Ai có thể nhận bí tích Xức Dầu Thánh?

Bất cứ ai đã được rửa tội, đang yếu liệt nặng hoặc vì bệnh tật, thương tích hay Tuổi già.

Chúa ban ơn gì cho người lãnh bí tích này?

– Ban sực mạnh cho linh hồn bệnh nhân bằng ơn thánh để chống các cám dỗ.

– Ban ơn nâng đỡ để chịu đựng đau đớn và ban ơn can đảm và an ủi trong giờ chết.

– Tha tội nhẹ.

– Tha cả tội trọng nếu bệnh nhân ước ao xưng tội nhưng không thể được.

– Phục hồi sức mạnh phần xác nếu điều đó có ích cho phần rỗi của bệnh nhân.

Những bí tích sau hết là gì?

Bí tích Giải Tội, Xức Dầu Thánh và Mình Thánh Chúa.

Trong bí tich Xức Dầu Thánh chúng ta được thông phần vào sự đau khổ với Chúa Kitô.

Công giáo

Bí Tích Giải Tội

1797

Bí tích Giải Tội là gì?

Là bí tích do Chúa Giêsu lập để tha tội riêng ta phạm qua quyền hành Chúa ban cho các linh mục, cùng giao hòa ta với Chúa và Hội Thánh.

Ai có thể ban bí tích Giải Tội?

Linh Mục hoặc Ðức Giám Mục hành động nhân danh Chúa Giêsu trong bí tích Giải Tội.

Tội là gì?

Tội là bất tuân cùng Chúa và luật Hội Thánh.

Có mấy thứ tội riêng?

Tội trọng và tội nhẹ.

Ðể một việc xấu trở thành tội phải có mấy điều?

– Có luật cấm hay luật buộc.

– Biết hoặc cố tình.

– Tự do làm.

Ai có thể lãnh nhận bí tích Giải Tội?

Bất cứ ai được rửa tội rồi.

Để được xưng tội nên phải có mấy điều?

Xét mình, ăn năn tội, dốc lòng chừa, xưng tội, và đền tội.

Xét mình là gì?

Là nhớ lại các tội mình đã phạm từ lúc xưng tội lần trước đến giờ và mỗi tội phạm bao nhiêu lần.

Ăn năn tội là gì?

Là thật lòng thống hối vì những tội mình đã làm mất lòng Chúa.

Dốc lòng chừa là gì?

Là quyết tâm chừa cải và không phạm tội nữa.

Có mấy cách ăn năn tội?

Cách trọn và chẳng trọn.

Ăn năn tội cách trọn là gì?

Là thực lòng mến Chúa và ghét tội.

Ăn năn tội cách chẳng trọn là gì?

Là vì hổ thẹn hay là sợ Chúa phạt đời này và đời sau.

Xưng tội là gì?

Là kể các tội của mình ra cùng linh mục có quyền giải tội và tha tội cho ta.

Ðền tội là gì?

Là làm các việc linh mục dạy làm mà đền vì các tội xưng.

Chúng ta lãnh nhân gì khi chịu bí tích Giải Tội?

– Ðược tha tội.

– Linh hồn lấy lại được ơn thánh.

– Ðược tha hình phạt đời đời và ít nhất một phần phạt đời này bởi tội mà ra.

– Ðược trợ giúp để sống thánh thiện hơn.

Trong bí tích Giải Tội, Chúa Giêsu tha tội nào cho chúng ta?

Tha tội riêng ta phạm.

Ta phạm tội vì những lý do nào?

– Kiêu ngạo: là tự phụ vô lối, không đúng cách.

– Hà tiện: là ước muốn của đời này thái quá.

– Dâm dục: là không kiềm chế được ước muốn lạc thú.

– Hờn giận: là một cảm xúc tức bực mạnh và không làm chủ được.

– Mê ăn uống: là ăn uống quá chừng mực.

– Ghen ghét: là buồn sầu khi người khác được may mắn hơn.

– Lười biếng: là trễ nải việc thiêng liêng, tinh thần hay thể xác, là ta chểnh mảng việc bổn phận.

Sáu tội phạm đến Chúa Thánh Thần là gì?

– Thất vọng về phần rỗi.

– Tự phụ có thể được rỗi mà không cần nhờ công nghiệp và sám hối.

– Chống lại sự thật tỏ tường.

– Ghen tị về ơn Chúa ban cho người khác.

– Cố chấp trong đàng tội.

– Không hối cải trong giờ sau hết.

Mô thể của bí tích Giải Tội là gì?

“Cha tha tội cho con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.”

Chắt thể của bí tích Giải Tội là gì?

Là lòng ăn năn, dốc lòng chừa của tội nhân.

Bí tích Giải Tội là gì?

Là bí tích do Chúa Giêsu lập để tha tội riêng ta phạm qua quyền hành Chúa ban cho các linh mục, cùng giao hòa ta với Chúa và Hội Thánh.

Ai có thể ban bí tích Giải Tội?

Linh Mục hoặc Ðức Giám Mục hành động nhân danh Chúa Giêsu trong bí tích Giải Tội.

Tội là gì?

Tội là bất tuân cùng Chúa và luật Hội Thánh.

Có mấy thứ tội riêng?

Tội trọng và tội nhẹ.

Ðể một việc xấu trở thành tội phải có mấy điều?

– Có luật cấm hay luật buộc.

– Biết hoặc cố tình.

– Tự do làm.

Ai có thể lãnh nhận bí tích Giải Tội?

Bất cứ ai được rửa tội rồi.

Để được xưng tội nên phải có mấy điều?

Xét mình, ăn năn tội, dốc lòng chừa, xưng tội, và đền tội.

Xét mình là gì?

Là nhớ lại các tội mình đã phạm từ lúc xưng tội lần trước đến giờ và mỗi tội phạm bao nhiêu lần.

Ăn năn tội là gì?

Là thật lòng thống hối vì những tội mình đã làm mất lòng Chúa.

Dốc lòng chừa là gì?

Là quyết tâm chừa cải và không phạm tội nữa.

Có mấy cách ăn năn tội?

Cách trọn và chẳng trọn.

Ăn năn tội cách trọn là gì?

Là thực lòng mến Chúa và ghét tội.

Ăn năn tội cách chẳng trọn là gì?

Là vì hổ thẹn hay là sợ Chúa phạt đời này và đời sau.

Xưng tội là gì?

Là kể các tội của mình ra cùng linh mục có quyền giải tội và tha tội cho ta.

Ðền tội là gì?

Là làm các việc linh mục dạy làm mà đền vì các tội xưng.

Chúng ta lãnh nhân gì khi chịu bí tích Giải Tội?

– Ðược tha tội.

– Linh hồn lấy lại được ơn thánh.

– Ðược tha hình phạt đời đời và ít nhất một phần phạt đời này bởi tội mà ra.

– Ðược trợ giúp để sống thánh thiện hơn.

Trong bí tích Giải Tội, Chúa Giêsu tha tội nào cho chúng ta?

Tha tội riêng ta phạm.

Ta phạm tội vì những lý do nào?

– Kiêu ngạo: là tự phụ vô lối, không đúng cách.

– Hà tiện: là ước muốn của đời này thái quá.

– Dâm dục: là không kiềm chế được ước muốn lạc thú.

– Hờn giận: là một cảm xúc tức bực mạnh và không làm chủ được.

– Mê ăn uống: là ăn uống quá chừng mực.

– Ghen ghét: là buồn sầu khi người khác được may mắn hơn.

– Lười biếng: là trễ nải việc thiêng liêng, tinh thần hay thể xác, là ta chểnh mảng việc bổn phận.

Sáu tội phạm đến Chúa Thánh Thần là gì?

– Thất vọng về phần rỗi.

– Tự phụ có thể được rỗi mà không cần nhờ công nghiệp và sám hối.

– Chống lại sự thật tỏ tường.

– Ghen tị về ơn Chúa ban cho người khác.

– Cố chấp trong đàng tội.

– Không hối cải trong giờ sau hết.

Mô thể của bí tích Giải Tội là gì?

“Cha tha tội cho con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.”

Chắt thể của bí tích Giải Tội là gì?

Là lòng ăn năn, dốc lòng chừa của tội nhân.

Công giáo

Bí Tích Mình Thánh Chúa

1790

Thánh Thể là gì?

Là của lễ hy sinh. Chúa Giêsu thực sự hiện diện dưới hình bánh rượu, làm của nuôi linh hồn ta, làm cho ta nên giống Chúa và kết hợp chúng ta trong tình yêu Chúa.

Tại sao Chúa Giêsu ban cho chúng ta Thánh Thể?

Vì Chúa muốn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, để an ủi, ban sức mạnh và làm cho chúng ta nên thánh.

Thánh Thể khác với các bí tích khác ở chỗ nào?

Bí tích này khác là dưới hình bánh rượu, Chúa Giêsu thực sự hiện diện đầy đủ là Thiên Chúa và là con người, còn các bí tích khác Chúa Giêsu chỉ hiện diện bằng quyền năng và ân sủng.

Chất thể của bí tích Thánh Thể là gì?

Là rượu, bánh và nước.

Mô thể của bí tích Thánh Thể là gì?

Là lời truyền phép: “Này la Mình Ta sẽ bị nộp vì các con…Này là chén Máu Ta, máu sẽ đổ ra vì các con…”

Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể khi nào?

Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể trong bữa tiệc ly, trước khi người chịu chết.

Chúa Giêsu lập bí tích này thế nào?

Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán: “Hãy cầm lấy mà ăn, này la Minh Ta.., hãy cầm lấy mà uống, này la Máu Ta…”

Khi nào bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa Kitô?

Trong Thánh Lễ, khi linh mục đọc lời truyền phép: “Này là Mình Ta, Này là Máu Ta.”

Khi linh mục đọc lời truyền phép thì bản thể hay chất thể của tấm bánh trở nên Mình Thánh Chúa. Tại Sao?

Bản thể: Vì chất thể của tấm bánh là tròn, trắng mùi vị nên không thay đổi.

Hy lễ Chúa Giêsu hiến dâng trong Bữa Tiệc Ly là Hy lễ nào?

Chúa Giêsu dâng chính Mình Người làm Hy Lễ bằng cách biến đổi bánh và rượu nên Mình và Máu Người.

Ðiều gì xảy ra khi Chúa Giêsu phán: “Này là Mình Ta”, “Này là Máu Ta”?

Khi phán thì bánh và rượu liền trở nên Mình và Máu Người, chỉ còn vẻ bên ngoài là bánh và rượu thôi.

Chúa Giêsu đã làm gì cho các tông đồ trong Bữa Tiệc Ly?

Chúa Giêsu cho các tông đồ làm Linh Mục và truyền cho các ông phải dâng Hy Lễ và truyền chức Linh Mục lại cho người khác.

Tại sao thánh lễ lại là hy tế Thánh Giá?

Thánh lễ là hy tế Thánh Giá bởi chính Chúa Giêsu vừa là Linh Mục vừa là Của Lễ.

Thánh Thể là gì?

Là của lễ hy sinh. Chúa Giêsu thực sự hiện diện dưới hình bánh rượu, làm của nuôi linh hồn ta, làm cho ta nên giống Chúa và kết hợp chúng ta trong tình yêu Chúa.

Tại sao Chúa Giêsu ban cho chúng ta Thánh Thể?

Vì Chúa muốn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, để an ủi, ban sức mạnh và làm cho chúng ta nên thánh.

Thánh Thể khác với các bí tích khác ở chỗ nào?

Bí tích này khác là dưới hình bánh rượu, Chúa Giêsu thực sự hiện diện đầy đủ là Thiên Chúa và là con người, còn các bí tích khác Chúa Giêsu chỉ hiện diện bằng quyền năng và ân sủng.

Chất thể của bí tích Thánh Thể là gì?

Là rượu, bánh và nước.

Mô thể của bí tích Thánh Thể là gì?

Là lời truyền phép: “Này la Mình Ta sẽ bị nộp vì các con…Này là chén Máu Ta, máu sẽ đổ ra vì các con…”

Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể khi nào?

Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể trong bữa tiệc ly, trước khi người chịu chết.

Chúa Giêsu lập bí tích này thế nào?

Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán: “Hãy cầm lấy mà ăn, này la Minh Ta.., hãy cầm lấy mà uống, này la Máu Ta…”

Khi nào bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa Kitô?

Trong Thánh Lễ, khi linh mục đọc lời truyền phép: “Này là Mình Ta, Này là Máu Ta.”

Khi linh mục đọc lời truyền phép thì bản thể hay chất thể của tấm bánh trở nên Mình Thánh Chúa. Tại Sao?

Bản thể: Vì chất thể của tấm bánh là tròn, trắng mùi vị nên không thay đổi.

Hy lễ Chúa Giêsu hiến dâng trong Bữa Tiệc Ly là Hy lễ nào?

Chúa Giêsu dâng chính Mình Người làm Hy Lễ bằng cách biến đổi bánh và rượu nên Mình và Máu Người.

Ðiều gì xảy ra khi Chúa Giêsu phán: “Này là Mình Ta”, “Này là Máu Ta”?

Khi phán thì bánh và rượu liền trở nên Mình và Máu Người, chỉ còn vẻ bên ngoài là bánh và rượu thôi.

Chúa Giêsu đã làm gì cho các tông đồ trong Bữa Tiệc Ly?

Chúa Giêsu cho các tông đồ làm Linh Mục và truyền cho các ông phải dâng Hy Lễ và truyền chức Linh Mục lại cho người khác.

Tại sao thánh lễ lại là hy tế Thánh Giá?

Thánh lễ là hy tế Thánh Giá bởi chính Chúa Giêsu vừa là Linh Mục vừa là Của Lễ.

Công giáo

Bí Tích Thêm Sức

2033

Bí tích Thêm Sức là gì?

Là bí tích Ðức Chúa Giêsu đã lập cho ta nhận lấy Chúa Thánh Thần cách đặc biệt, để ta giữ đạo nên và trở thành chiến Sĩ Chúa Kitô.

Ai có thể lãnh nhận bí tích Thêm Sức?

Bất cứ ai đã được rửa tội đều có thể nhận bí tích Thêm Sức. Tuy nhiên, Giáo Hội khuyến khích tất cả mọi tín hữu nên học hỏi về đức tin cho chắc chắn hơn trước khi chịu phép này vì bí tích này đòi hỏi ta phải sống với tinh thần đức tin.

Muốn lãnh bí tích Thêm Sức thì cần gì?

– Ðã lãnh nhận bí tích Rửa Tội.

– Học biết giáo lý căn bản trong đạo, những bổn phận đối với đức tin đặc biệt về bí tích Thêm Sức.

– Sạch tội trọng và có lòng ước ao.

Bí tích Thêm Sức được lãnh nhận nhiều lần không?

Không, vì bí tích này in dấu thiêng liêng trong linh hồn ta không thể mất được.

Chất thể của bí tích Thêm Sức là gì?

Việc đặt tay trên đầu người chịu bí tích này cùng với việc vẽ hình Thánh Giá trên tránh bằng dầu thánh.

Mô thể của bí tích Thêm Sức là gì?

– “Hãy nhận lấy ấn tín Chúa Thánh Thần, ân huệ của Chúa Cha.”

– Ấn tín: Chỉ việc ban ấn tích thiêng liêng, làm cho người chịu phép Thêm Sức nên giống Chúa Kitô hơn.

– Ân Huệ: Nghĩa là chỉ chính Chúa Thánh Thần, “Chúng con hãy nhận lấy ân huệ của Chúa Thánh Thần.”

Ai có quyền ban bí tích Thêm Sức?

Thông thường là Ðức Giám Mục. Và những linh mục được tòa thánh hay Giám Mục cho phép thì mới có quyền ban bí tích này mà thôi.

Dầu tượng trưng cho sự gì?

Dầu tượng trưng cho việc ban Chúa Thánh Thần, vì việc Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Kitô (Mc 1:10) được gọi là việc xức dầu thiêng liêng. Ngày xưa dầu được xức để tăng sức mạnh cho các lực sĩ, nên dầu ám chỉ sức mạnh thiêng liêng được xức trong bí tích Thêm Sức.

Việc đặt tay chỉ sự gì?

Việc đặt tay chỉ việc ban thần lực của Chúa Thánh Thần. Việc đặt tay cũng gợi lại tình phụ tử và ơn phúc lành của Thiên Chúa.

Xức dầu theo hình Thánh Giá tượng trưng gì?

Là ấn tích thiêng liêng Chúa ban. Thánh Giá tượng trưng ơn cứu rỗi của Chúa Kitô, người mạch mọi bí tích. Thánh Giá nói lên là chúng ta muốn chia sẻ những đau khổ của Chúa Kitô và trung thành với Ngài.

Cha mẹ đỡ đầu có bổn phận gì?

Cha mẹ đỡ đầu bảo đảm với với Giáo Hội về ý hướng ngay lành của người mà mọ đại diện. Cha me đỡ đầu giới thiệu người chịu bí tích Thêm Sức cho Ðức Giám Mục. Sau này bằng lời cầu nguyện, bằng lời nói, và bằng gương lành, cha mẹ đỡ đầu phải lo liệu cho con thiêng liêng chu toàn những bổn phận của người Kitô.

Ai có thể làm cha mẹ đỡ đầu?

Cha mẹ đỡ đầu phải là người Công Giáo ngoan đạo đã chịu phép Rửa Tội. Ngày nay, Giáo Hội ước mong rằng cha mẹ đỡ đầu Rửa Tội cũng làm cha mẹ đỡ đầu Thêm Sức luôn. Tuy nhiên vẫn có quyền chọn cha mẹ đỡ đầu riêng. Cha mẹ ruột không có thể làm người đỡ đầu cho con cái.

Hiệu quả chính của bí tích Thêm Sức là gì?

Hiệu quả chính của bí tích Thêm Sức là được tăng thêm sức sống Thần Linh do ơn Thánh Hóa ban cho. Ngoài ra còn có dấu ấu thiêng liêng không hề mất.

Hoa quả của Chúa Thánh Thần là gì?

Là những tác động của nhân đức các việc lành, những ước vọng và tâm tình mà Chúa Thánh Thần gợi lên trong ta.

Bí tích Thêm Sức là gì?

Là bí tích Ðức Chúa Giêsu đã lập cho ta nhận lấy Chúa Thánh Thần cách đặc biệt, để ta giữ đạo nên và trở thành chiến Sĩ Chúa Kitô.

Ai có thể lãnh nhận bí tích Thêm Sức?

Bất cứ ai đã được rửa tội đều có thể nhận bí tích Thêm Sức. Tuy nhiên, Giáo Hội khuyến khích tất cả mọi tín hữu nên học hỏi về đức tin cho chắc chắn hơn trước khi chịu phép này vì bí tích này đòi hỏi ta phải sống với tinh thần đức tin.

Muốn lãnh bí tích Thêm Sức thì cần gì?

– Ðã lãnh nhận bí tích Rửa Tội.

– Học biết giáo lý căn bản trong đạo, những bổn phận đối với đức tin đặc biệt về bí tích Thêm Sức.

– Sạch tội trọng và có lòng ước ao.

Bí tích Thêm Sức được lãnh nhận nhiều lần không?

Không, vì bí tích này in dấu thiêng liêng trong linh hồn ta không thể mất được.

Chất thể của bí tích Thêm Sức là gì?

Việc đặt tay trên đầu người chịu bí tích này cùng với việc vẽ hình Thánh Giá trên tránh bằng dầu thánh.

Mô thể của bí tích Thêm Sức là gì?

– “Hãy nhận lấy ấn tín Chúa Thánh Thần, ân huệ của Chúa Cha.”

– Ấn tín: Chỉ việc ban ấn tích thiêng liêng, làm cho người chịu phép Thêm Sức nên giống Chúa Kitô hơn.

– Ân Huệ: Nghĩa là chỉ chính Chúa Thánh Thần, “Chúng con hãy nhận lấy ân huệ của Chúa Thánh Thần.”

Ai có quyền ban bí tích Thêm Sức?

Thông thường là Ðức Giám Mục. Và những linh mục được tòa thánh hay Giám Mục cho phép thì mới có quyền ban bí tích này mà thôi.

Dầu tượng trưng cho sự gì?

Dầu tượng trưng cho việc ban Chúa Thánh Thần, vì việc Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Kitô (Mc 1:10) được gọi là việc xức dầu thiêng liêng. Ngày xưa dầu được xức để tăng sức mạnh cho các lực sĩ, nên dầu ám chỉ sức mạnh thiêng liêng được xức trong bí tích Thêm Sức.

Việc đặt tay chỉ sự gì?

Việc đặt tay chỉ việc ban thần lực của Chúa Thánh Thần. Việc đặt tay cũng gợi lại tình phụ tử và ơn phúc lành của Thiên Chúa.

Xức dầu theo hình Thánh Giá tượng trưng gì?

Là ấn tích thiêng liêng Chúa ban. Thánh Giá tượng trưng ơn cứu rỗi của Chúa Kitô, người mạch mọi bí tích. Thánh Giá nói lên là chúng ta muốn chia sẻ những đau khổ của Chúa Kitô và trung thành với Ngài.

Cha mẹ đỡ đầu có bổn phận gì?

Cha mẹ đỡ đầu bảo đảm với với Giáo Hội về ý hướng ngay lành của người mà mọ đại diện. Cha me đỡ đầu giới thiệu người chịu bí tích Thêm Sức cho Ðức Giám Mục. Sau này bằng lời cầu nguyện, bằng lời nói, và bằng gương lành, cha mẹ đỡ đầu phải lo liệu cho con thiêng liêng chu toàn những bổn phận của người Kitô.

Ai có thể làm cha mẹ đỡ đầu?

Cha mẹ đỡ đầu phải là người Công Giáo ngoan đạo đã chịu phép Rửa Tội. Ngày nay, Giáo Hội ước mong rằng cha mẹ đỡ đầu Rửa Tội cũng làm cha mẹ đỡ đầu Thêm Sức luôn. Tuy nhiên vẫn có quyền chọn cha mẹ đỡ đầu riêng. Cha mẹ ruột không có thể làm người đỡ đầu cho con cái.

Hiệu quả chính của bí tích Thêm Sức là gì?

Hiệu quả chính của bí tích Thêm Sức là được tăng thêm sức sống Thần Linh do ơn Thánh Hóa ban cho. Ngoài ra còn có dấu ấu thiêng liêng không hề mất.

Hoa quả của Chúa Thánh Thần là gì?

Là những tác động của nhân đức các việc lành, những ước vọng và tâm tình mà Chúa Thánh Thần gợi lên trong ta.

Công giáo

Bí Tích Rửa Tội

1783

Bí Tích Rửa Tội là gì?

Là bí tích Chúa Giêsu đã lập để sinh ta lại làm con Ðức Chúa Trời và con Hội Thánh.

Ai có thể ban bí tích Rửa Tội?

Linh Mục và (giáo dân cũng được khi trong trường hợp khẩn cấp).

Có mấy cách Rửa Tội?

Có 3 cách: bằng nước, bằng máu, bằng lòng muốn.

Phải Rửa Tội như thế nào?

Phải đổ nước trên trán người chịu phép Rửa Tội và đọc: “Tôi rửa …….. nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.”

Ai có thể nhận Bí Tích Rửa Tội?

– Bất cứ ai chưa được rửa tội.

– Nếu là người lớn thì phải: Có lòng muốn, phải có lòng tin và cải thiện đời sống, phải học giáo lý.

Chúng ta lãng nhận gì khi chịu bí tích Rửa Tội?

Chúa ban cho ta ơn Thánh sủng, các nhân đức đối thần: tin, cậy, mến.

Trong Bí Tích Rửa Tội, Chúa Giêsu tha tội nào cho chúng ta?

Tha tội nguyên tổ và tội riêng ta phạm.

Trong Bí Tích Rửa Tội, ta hứa sự gì?

a. Từ bỏ ma quỷ, những quyến rũ của ma quỷ, và những cám dỗ.

b. Hữa sống theo giáo huấn của Chúa Kitô và Giáo Hội.

Bí Tích Rửa Tội có cần thiết không?

Bí Tích Rửa Tội cần thiết vì tha tội nguyên tổ mà tổ tông đã truyền lại cho chúng ta để ta vào thiên đàng.

Mô thể của bi tích Rửa Tội là gì?

– “Tôi rửa …. nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.”

– Lời đọc nói lên rằng con người đang bước vào sự thông hiệp vĩnh cửu với Ba Ngôi Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần.

Chất thể của bí tích Rửa Tội là gì?

Nước: nói lên sự rửa sạch tội và ban cho đời sống mới tức là ơn thánh.

Tại sao phải lấy tên Thánh khi chịu phép Rửa Tội?

Ðể người chịu phép Rửa Tội có thể noi gương đấng Thánh của mình và được Người bảo hộ cách riêng.

Tại sao phải cần người đỡ đầu khi chịu phép Rửa Tội?

Ðể người đỡ đầu có thể giúp đỡ kẻ đã chịu phép Rửa Tội về đàng thiêng liêng.

Trẻ em chết khi chưa được Rửa Tội sẽ ra sao?

Những trẻ em này chết khi chưa phạm tội thì được sống nơi hạnh phúc tự nhiên gọi là “Lâm Bô”.

Cha mẹ phải lo liệu cho con cái mình được lãnh bí tích Rửa Tội càng sớm càng hay.

Bí Tích Rửa Tội ban gì cho ta?

Bí Tích Rửa Tội xoá bỏ tội tổ tông bằng cách cho ta đời sống ân sủng. Nó làm ta trở nên con cái Chúa và phần tử của Giáo Hội Ngài.

Tại sao phép Bí Tích Rửa Tội là một tái sinh đối với ta?

Bí Tích là một tái sinh vì nó cho ta thông phần vào đời sống của Ðức Kitô phục sinh.

Ấn tín bí tích làm gì cho ta?

Ấn tín Bí Tích ghi dấu trên ta để ta trở nên phần tử của Giáo Hội, ban cho ta khả năng lãnh nhận các bí tích khác và thông phần vào đời sống của Giáo Hội.

Ðức tin ban cho ta khả năng nào?

Ðức tin ban cho ta khả năng tin Thiên Chúa phán dạy ta qua Con Ngài, và dâng hiến ta cho Ngài.

Bí Tích Rửa Tội kêu gọi ta làm gì?

Bí tích kêu gọi ta sống như con Chúa.

Ðức cậy cho ta khả năng gì?

Ðức cậy cho ta khả năng hướng về Chúa với lòng trông cậy sẽ được thiên đàng và những gì ta cần đến để tới thiên đàng.

Ðức ái cho ta khả năng gì?

Ðức ái cho ta khả năng yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự vì Ngài rất tốt lành, và yêu mọi người vì Ngài.

Bí Tích Rửa Tội là gì?

Là bí tích Chúa Giêsu đã lập để sinh ta lại làm con Ðức Chúa Trời và con Hội Thánh.

Ai có thể ban bí tích Rửa Tội?

Linh Mục và (giáo dân cũng được khi trong trường hợp khẩn cấp).

Có mấy cách Rửa Tội?

Có 3 cách: bằng nước, bằng máu, bằng lòng muốn.

Phải Rửa Tội như thế nào?

Phải đổ nước trên trán người chịu phép Rửa Tội và đọc: “Tôi rửa …….. nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.”

Ai có thể nhận Bí Tích Rửa Tội?

– Bất cứ ai chưa được rửa tội.

– Nếu là người lớn thì phải: Có lòng muốn, phải có lòng tin và cải thiện đời sống, phải học giáo lý.

Chúng ta lãng nhận gì khi chịu bí tích Rửa Tội?

Chúa ban cho ta ơn Thánh sủng, các nhân đức đối thần: tin, cậy, mến.

Trong Bí Tích Rửa Tội, Chúa Giêsu tha tội nào cho chúng ta?

Tha tội nguyên tổ và tội riêng ta phạm.

Trong Bí Tích Rửa Tội, ta hứa sự gì?

a. Từ bỏ ma quỷ, những quyến rũ của ma quỷ, và những cám dỗ.

b. Hữa sống theo giáo huấn của Chúa Kitô và Giáo Hội.

Bí Tích Rửa Tội có cần thiết không?

Bí Tích Rửa Tội cần thiết vì tha tội nguyên tổ mà tổ tông đã truyền lại cho chúng ta để ta vào thiên đàng.

Mô thể của bi tích Rửa Tội là gì?

– “Tôi rửa …. nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.”

– Lời đọc nói lên rằng con người đang bước vào sự thông hiệp vĩnh cửu với Ba Ngôi Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần.

Chất thể của bí tích Rửa Tội là gì?

Nước: nói lên sự rửa sạch tội và ban cho đời sống mới tức là ơn thánh.

Tại sao phải lấy tên Thánh khi chịu phép Rửa Tội?

Ðể người chịu phép Rửa Tội có thể noi gương đấng Thánh của mình và được Người bảo hộ cách riêng.

Tại sao phải cần người đỡ đầu khi chịu phép Rửa Tội?

Ðể người đỡ đầu có thể giúp đỡ kẻ đã chịu phép Rửa Tội về đàng thiêng liêng.

Trẻ em chết khi chưa được Rửa Tội sẽ ra sao?

Những trẻ em này chết khi chưa phạm tội thì được sống nơi hạnh phúc tự nhiên gọi là “Lâm Bô”.

Cha mẹ phải lo liệu cho con cái mình được lãnh bí tích Rửa Tội càng sớm càng hay.

Bí Tích Rửa Tội ban gì cho ta?

Bí Tích Rửa Tội xoá bỏ tội tổ tông bằng cách cho ta đời sống ân sủng. Nó làm ta trở nên con cái Chúa và phần tử của Giáo Hội Ngài.

Tại sao phép Bí Tích Rửa Tội là một tái sinh đối với ta?

Bí Tích là một tái sinh vì nó cho ta thông phần vào đời sống của Ðức Kitô phục sinh.

Ấn tín bí tích làm gì cho ta?

Ấn tín Bí Tích ghi dấu trên ta để ta trở nên phần tử của Giáo Hội, ban cho ta khả năng lãnh nhận các bí tích khác và thông phần vào đời sống của Giáo Hội.

Ðức tin ban cho ta khả năng nào?

Ðức tin ban cho ta khả năng tin Thiên Chúa phán dạy ta qua Con Ngài, và dâng hiến ta cho Ngài.

Bí Tích Rửa Tội kêu gọi ta làm gì?

Bí tích kêu gọi ta sống như con Chúa.

Ðức cậy cho ta khả năng gì?

Ðức cậy cho ta khả năng hướng về Chúa với lòng trông cậy sẽ được thiên đàng và những gì ta cần đến để tới thiên đàng.

Ðức ái cho ta khả năng gì?

Ðức ái cho ta khả năng yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự vì Ngài rất tốt lành, và yêu mọi người vì Ngài.

Công giáo

Đạo công giáo có mấy bí tích?

Đạo công giáo có 7 bí tích là: Rửa Tội, Thêm Sức, Mình Thánh Chúa, Giải Tội, Xức Dầu Thánh, Truyền Chức Thánh, Hôn Phối.

1893

Bí Tích là gì?

Bí Tích là dấu bề ngoài Ðức Chúa Giêsu đã lập để ban ơn bề trên cho ta. Ðể trở thành một bí tích cần phải có 3 điều kiện: Phải do Chúa Giêsu Lập, Dấu bề ngoài (Mô thể – Chất thể), Ơn bề trên.

Bí Tích được chia làm 3 loại:

– Khai Tâm: Rửa Tội, Thêm Sức, Mình Thánh Chúa (Bắt đầu cuộc sống Kitô hữu).

Bí Tích khai tâm nghĩa là qua các bí tích khai tâm, con người trở thành phần tử của Giáo Hội trong cùng một cộng đoàn đức tin, sống đúng theo tinh thần Chúa Kitô.

Đạo công giáo có mấy bí tích?
Nghi thức ban Bí Tích
Rửa Tội cho trẻ nhỏ

+ Bí Tích Rửa Tội: Làm cho ta trở thành người Kitô hữu mới và được chia sẻ sự sống với Chúa Kitô.

+ Bí Tích Thêm Sức: Chúng ta được mời gọi lên trong đức tin và làm chứng nhân cho Chúa Kitô bằng lời nói và việc làm của chúng ta.

+ Bí Tích Mình Thánh Chúa: Nhắc nhở sự hiện diện của Chúa Kitô luôn ở với chúng ta, cùng hiệp nhất với Giáo Hội.

– Hoà Giải: Bí Tích Giải TộiBí Tích Xức Dầu Thánh.

– Ơn Gọi: Bí Tích Truyền Chức ThánhBí Tích Hôn Phối.

Mục đích của bí tích

– Làm cho con người được thánh thiện.

– Xây dựng Giáo Hội, là Nhiệm Thể của Chúa Kitô.

– Ðể tôn kính, thờ lạy Chúa.

Có 3 Bí Tích được chịu một lần là: Rửa Tội, Thêm Sức và Truyền Chức Thánh tại vì 3 Bí Tích này in vào linh hồn ta một dấu thiêng liêng không bao giờ mất được.

Bí Tích Mình Thánh Chúa quan trọng nhất vì bí tích này ban chính Chúa Giêsu là nguồn mạch mọi ơn Thánh cho ta.

Chúa Giêsu ban các Bí Tích cho ta. Chúng ta nhận được ơn thánh khi lãnh nhận các Bí Tích nếu chúng ta: Sạch tội trọng, có lòng muốn, và có ý ngay lành như lòng tin và lòng mến.

Chúng ta lớn lên trong ơn thánh nhân đức và bảy ơn Chúa Thánh Thần như thế nào?

– Lãnh nhận các Bí Tích.

– Cầu nguyện.

– Làm các việc lành.

Bí Tích Rửa Tội và Bí Tích Giải Tội còn gọi là bí tích kẻ chết vì ban cho ta sự sống siêu nhiên và ơn thánh Chúa cho những người đã chết trong tội.

Bí Tích là gì?

Bí Tích là dấu bề ngoài Ðức Chúa Giêsu đã lập để ban ơn bề trên cho ta. Ðể trở thành một bí tích cần phải có 3 điều kiện: Phải do Chúa Giêsu Lập, Dấu bề ngoài (Mô thể – Chất thể), Ơn bề trên.

Bí Tích được chia làm 3 loại:

– Khai Tâm: Rửa Tội, Thêm Sức, Mình Thánh Chúa (Bắt đầu cuộc sống Kitô hữu).

Bí Tích khai tâm nghĩa là qua các bí tích khai tâm, con người trở thành phần tử của Giáo Hội trong cùng một cộng đoàn đức tin, sống đúng theo tinh thần Chúa Kitô.

Đạo công giáo có mấy bí tích?
Nghi thức ban Bí Tích
Rửa Tội cho trẻ nhỏ

+ Bí Tích Rửa Tội: Làm cho ta trở thành người Kitô hữu mới và được chia sẻ sự sống với Chúa Kitô.

+ Bí Tích Thêm Sức: Chúng ta được mời gọi lên trong đức tin và làm chứng nhân cho Chúa Kitô bằng lời nói và việc làm của chúng ta.

+ Bí Tích Mình Thánh Chúa: Nhắc nhở sự hiện diện của Chúa Kitô luôn ở với chúng ta, cùng hiệp nhất với Giáo Hội.

– Hoà Giải: Bí Tích Giải TộiBí Tích Xức Dầu Thánh.

– Ơn Gọi: Bí Tích Truyền Chức ThánhBí Tích Hôn Phối.

Mục đích của bí tích

– Làm cho con người được thánh thiện.

– Xây dựng Giáo Hội, là Nhiệm Thể của Chúa Kitô.

– Ðể tôn kính, thờ lạy Chúa.

Có 3 Bí Tích được chịu một lần là: Rửa Tội, Thêm Sức và Truyền Chức Thánh tại vì 3 Bí Tích này in vào linh hồn ta một dấu thiêng liêng không bao giờ mất được.

Bí Tích Mình Thánh Chúa quan trọng nhất vì bí tích này ban chính Chúa Giêsu là nguồn mạch mọi ơn Thánh cho ta.

Chúa Giêsu ban các Bí Tích cho ta. Chúng ta nhận được ơn thánh khi lãnh nhận các Bí Tích nếu chúng ta: Sạch tội trọng, có lòng muốn, và có ý ngay lành như lòng tin và lòng mến.

Chúng ta lớn lên trong ơn thánh nhân đức và bảy ơn Chúa Thánh Thần như thế nào?

– Lãnh nhận các Bí Tích.

– Cầu nguyện.

– Làm các việc lành.

Bí Tích Rửa Tội và Bí Tích Giải Tội còn gọi là bí tích kẻ chết vì ban cho ta sự sống siêu nhiên và ơn thánh Chúa cho những người đã chết trong tội.