Công giáo

The Love of God – Tình Yêu của Chúa

125

God’s love is still mentioned and praised by people as the greatest thing that people can hardly imagine all the great things that Jesus has done for mankind.

Tình yêu của Chúa vẫn được con người nhắc tới và ca ngợi như là một điều vĩ đại nhất mà con người khó mà hình dung được hết điều cao cả mà Chúa Jesus đã thực hiện cho nhân loại.

The Bible verse that Christians often refer to and almost always memorize is the verse in the Gospel of John, chapter 3, verse 16: “For God so loved mankind that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.”

Câu Kinh Thánh mà Cơ Đốc nhân vẫn thường hay nhắc đến và hầu như đều thuộc nằm lòng, đó là câu Kinh Thánh trong sách Tin Lành Giăng, đoạn 3, câu 16: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc”.

HOW GREAT THE LOVE OF GOD IS!

TÌNH YÊU CỦA CHÚA VĨ ĐẠI BIẾT BAO!

But how great is the love of God that many people cannot feel? There are even questions such as “Why did God have to die for mankind?”, “Is it necessary?”, “Is there something concerning human life?”, “What about mankind from the past till now has always been being civilized and progressive, hasn’t it? What is there to call either suffering or sin?”

Nhưng tình yêu của Thiên Chúa vĩ đại đến dường nào thì có thể rất nhiều người không cảm nhận được. Thậm chí có nghi vấn rằng “Tại sao Chúa lại phải chết cho nhân loại?”, “Có cần thiết phải như vậy chăng?”, “Có gì liên quan đến cuộc sống của nhân loại chăng?”, “Nhân loại từ xưa đến nay luôn văn minh, tiến bộ kia mà? Có gì mà gọi rằng khổ đau hay tội lỗi?”

The Love of God - Tình Yêu của Chúa

Those are the questions that should be explained and clarified in a transparent way so that many people can fully understand. Once they have understood God’s great love for mankind, they will wholeheartedly revere and worship God for the rest of their lives.

Đó là những nghi vấn lẽ ra nên được giảng giải, làm rõ ý nghĩa một cách minh bạch để nhiều người có thể hiểu một cách tường tận. Một khi đã thông suốt được tình yêu vĩ đại của Chúa dành cho loài người, thì họ mới hết lòng tôn kính và phụng thờ Chúa suốt đời.

WHOM IS GOD’ S LOVE FOR?

TÌNH YÊU CỦA CHÚA DÀNH CHO AI?

Whom does the above verse in John’s Gospel, chapter 3, verse 16 actually express God’s love for? Only for Christians? It’s not like that! Who is that for? To tell the truth, it is for all mankind!

Câu Kinh Thánh nói trên trong Tin Lành Giăng, đoạn 3, câu 16, thực ra là bày tỏ tình yêu Thiên Chúa dành cho những ai? Chỉ dành riêng cho Cơ Đốc nhân chăng? Chẳng phải là như vậy! Như thế là dành cho ai? Sự thật là dành cho cả nhân loại!

As such, every Christian should have understood thoroughly the great love and sublime sacrifice of Jesus. They must deeply feel God’s love for humanity. They must feel that they are very blessed people because of having a valuable chance to understand God and accept Jesus as the Savior of their lives. They were redeemed from their sins by God; and have always been deeply devoted to helping people awaken and receive divine salvation.

Như thế, đáng lý ra mọi Cơ Đốc nhân phải hiểu thật thấu đáo tình yêu vĩ đại và sự hy sinh cao cả của Đức Chúa Jesus. Họ phải cảm nhận sâu sắc tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Họ phải cảm nhận được rằng mình là những người rất được phước vì có được cơ hội quý giá hiểu được Chúa và tin nhận Chúa Jesus là Cứu Chúa của cuộc đời mình. Họ được Chúa cứu chuộc khỏi tội lỗi; và luôn tận tâm, tận lực giúp mọi người thức tỉnh và nhận được sự cứu rỗi thiên thượng.

But in general, why have Christians not been able to make others understand God and Jesus’ great sacrifice for mankind in a transparent and scientific way?

Nhưng tại sao Cơ Đốc nhân nói chung không thể làm cho người khác hiểu được Chúa và sự hy sinh cao cả của Đức Chúa Jesus dành cho nhân loại một cách minh bạch và khoa học?

HOW CAN CHRISTIANS EXPLAIN WHO GOD IS AND HIS GREAT LOVE FOR EVERYONE?

CƠ ĐỐC NHÂN CÓ THỂ GIẢI THÍCH ĐƯỢC CHÚA LÀ AI VÀ TÌNH YÊU VĨ ĐẠI CỦA NGÀI CHO MỌI NGƯỜI BIẾT KHÔNG?

To clarify the above-mentioned problem, the prerequisite is that Christians must humble themselves, be absolutely humble in order to see the truth. Gotta get rid of bigotry, put aside superiority complex, and put aside all wrong biases. It takes courage to acknowledge one’s own shortcomings and weaknesses in order to come close to the truth, to be able to realize the truth.

Muốn làm rõ được nan đề vừa nêu trên, thì điều kiện tiên quyết phải có là Cơ Đốc nhân phải hạ mình, khiêm nhu một cách tuyệt đối để nhìn ra sự thật. Phải gác bỏ sự cố chấp, gác bỏ mặc cảm tự tôn, gác bỏ mọi thiên kiến sai lầm. Phải can đảm nhìn nhận những khuyết điểm, những yếu kém của mình thì mới có thể đến gần chân lý, mới có thể nhận ra lẽ thật.

The biggest flaw that most Christians have is that they study the word of God too passively! It has not been worth studying and meditating on the hidden depths of God’s teachings; but only read and understood literally, analyzing according to the grammatical structure (word by word, word by word) in a crude and lame way to judge God’s will. It’s so sad!

Khuyết điểm lớn nhất mà đa số Cơ Đốc nhân mắc phải, đó là học lời Chúa một cách quá thụ động! Không bõ công nghiên cứu, suy gẫm sự sâu mầu ẩn tàng trong lời Chúa dạy dỗ; mà chỉ đọc và hiểu theo nghĩa đen, phân tích theo cấu trúc ngữ pháp (từng từ, từng từ) một cách thô thiển và khập khiểng mà phán định ý Chúa. Thật đáng buồn thay!

It is very surprising that most Christians do not seem to understand the Old Testament Scriptures. The very important teaching of God in the Old Testament Scriptures seems to go unrecognized. But most only know how to deify and praise the Jewish people in the blind extreme! On account of not understanding the Old Testament Scriptures, therefore they cannot understand God’s boundless love and great redemptive plan for mankind. And of course, they do not understand the great sacrifice of Jesus. Why does the death of Jesus have the inevitable meaning of salvation? Why was God the Son? Those are the issues that Christians need to fully understand; and explain in a clear, transparent, and reasonable way so that everyone can understand who God is? And how great, divine, sublime the love God has intended for mankind is!

Một điều vô cùng ngạc nhiên là dường như hầu hết Cơ Đốc nhân không hiểu được Kinh Thánh Cựu Ước. Sự dạy dỗ rất quan trọng của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh Cựu Ước dường như không được nhận ra. Mà hầu hết chỉ biết thần thánh hóa, ca ngợi tuyển dân Do Thái trong sự mù quáng cùng cực mà thôi. Do không hiểu được Kinh Thánh Cựu Ước; nên cũng không thấu hiểu được tình yêu vô bờ bến, và chương trình cứu chuộc vĩ đại của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Và dĩ nhiên cũng không hiểu được sự hy sinh cao cả của Đức Chúa Jesus. Cái chết của Chúa Jesus tại sao lại mang ý nghĩa tất yếu của sự cứu rỗi? Tại sao lại là Đức Chúa Con? Đó là những vấn đề mà Cơ Đốc nhân cần phải thấu hiểu tường tận; và lý giải một cách rõ ràng, minh bạch, hợp lý cho mọi người hiểu được Chúa là ai? Và tình yêu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại là rộng lớn, thiêng liêng, cao cả biết dường nào!

IT’ S TIME TO STUDY GOD’ S WORD SERIOUSLY

ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI HỌC LỜI CHÚA MỘT CÁCH NGHIÊM TÚC!

It seems that the time has come for God not to allow the ambiguity, the blindness, to exist lamely on the whole truth of Christianity anymore. So many centuries have passed, and so many generations of followers of God have learned Christianity in a superficial, passive way. God’s profound spirituality has been only learned, understood, and taught in a superficial way according to worldly knowledge. The Christians only have a rough literal understanding, by translating each word, then each word depending on grammar; as well as just analyzing parts of speech to find out the will of God. When the Word of God taught was too deep, and difficult to understand; then man tried to use his own will and judge for God’s will. The Holy Spirit is by definition the triune God who has been overwhelmed by man. People freely interpret the Bible according to their own thoughts. The Holy Spirit is only the God in name only. His name is just for play! The time has come for man to kneel down and apologize to God! Because the sin of grieving, offending the Holy Spirit is an unforgivable sin!

May God have mercy on our humanity’s foolishness and ignorance! Amen!

Dường như đã đến lúc Chúa không cho phép sự mơ hồ, mù quáng tồn tại một cách khập khiểng trên chân lý toàn vẹn của Đạo Chúa nữa rồi. Biết bao thế kỷ đã trôi qua, và biết bao thế hệ môn đồ Chúa học Thiên Đạo một cách hời hợt, thụ động. Đạo sâu mầu của Thiên Chúa chỉ được học, hiểu và truyền dạy một cách cạn cợt theo sự hiểu biết của trí thế gian. Cơ Đôc nhân chỉ hiểu sơ sài theo nghĩa đen, bởi cách dịch từng từ, từng từ theo ngữ pháp; cũng như là phân tích tự loại để tìm hiểu ý Chúa. Lời Chúa giảng dạy khi mang ý nghĩa quá thâm sâu, khó mà hiểu được; thì con người tìm cách lấy ý riêng của mình mà phán định thay cho ý Chúa. Đức Thánh Linh theo định nghĩa là ngôi ba Thiên Chúa bị con người lấn quyền. Con người tự ý giải thích Kinh Thánh theo suy nghĩ của mình. Đức Thánh Linh chỉ còn là Đấng “Hữu Danh Vô Thực”. Danh Ngài chỉ để làm chơi mà thôi! Đã đến lúc con người phải quì xuống mà tạ tội cùng Thiên Chúa đi thôi! Bởi vì tội làm buồn, tội xúc phạm đến Đức Thánh Linh là tội không thể nào được tha!

Cầu xin Chúa thương xót cho sự ngu dại, bất minh của loài người chúng con! A-men!

(Truth Seeker)

0 ( 0 bình chọn )

Văn hóa tâm linh
https://vanhoatamlinh.com
Tìm hiểu về văn hóa tâm linh của người Việt từ xưa tới nay. Phong tục tập quán, tín ngưỡng (Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Đạo Mẫu).
Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài liên quan

Bài viết mới
Xem thêm